Privacyverklaring

Change= Vastgoed Beheer B.V. (verder Change=), gevestigd aan Elizabeth Cady Stantonplein 801 te 1102 BL Amsterdam, is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Change= Vastgoed Beheer BV
Elizabeth Cady Stantonplein 801
1102BL Amsterdam
E: inschrijvingen@change-is.com
T: 085 222 97 21

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens;

 • Bij de inschrijving van kandidaat-huurders op de website van Change=,

 • Voor het kunnen benaderen van kandidaat-huurders na de inschrijving

 • Voor de intake en verificatie van gegevens

 • Voor het beoordelen van kandidaat-huurder

 • Voor het kunnen afsluiten van de huurovereenkomst, de Community Membership overeenkomst en de dienstenovereenkomsten.

 • Voor het kunnen plaatsen van een kandidaat-huurder 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Change= Vastgoed Beheer BV

Organisatie:
Change= BV

Contactpersoon en FG:
Akaash Gangadien

Adres:
Elizabeth Cady Stantonplein 801

Telefoon FG:
085-2229700

Email FG: 
fg@change-is.com

Naam FG (Functionaris Gegevensverwerking):
A. Gangadien

FG nummer: 
FG005904

Persoonsgegevens die wij verwerken
Binnen de acquisitie fase, verwerkt Change= jouw persoonsgegevens, met het doel je inschrijving in behandeling te kunnen nemen en om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor een woning binnen het Change= concept. Zodra je jezelf inschrijft als woningzoekende en/of je gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat je jouw persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt, zullen deze worden verwerkt door Change=. 

Bij de inschrijving:

 • Contactgegevens en NAW-gegevens (voorletters, roepnaam, achternaam, geslacht, Straat, geboortedatum, geboorteplaats, huisnummer, postcode, plaats, (mobiel)telefoonnummer, e-mail, motivatie)

 • Correspondentie met ons, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon naar aanleiding van het aanmeldformulier

 • Overige gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding, zoals geslacht, locatievoorkeur, motivatie en datum van inschrijving.

Bij beoordeling van de kwalificatiecriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

 • De gegevens verkregen bij de inschrijving

 • Gegevens over opleiding en werk, zoals hoogst genoten opleiding, bruto en netto maandsalaris, status arbeidsmarkt, beroep, werkgever, arbeidscontract en uren per week.

 • Indien een kandidaat gebruik maakt van een garantsteller, dan verwerken wij ook de gegevens van de garantsteller zoals NAW-gegevens, salarisgegevens, identiteitsgegevens en inkomsten/ uitgaven gegevens.

 • Correspondentie met ons bijvoorbeeld via e-mail of telefoon

 • Adresgegevens, burgerlijke staat en woonsituatie

 • Gegevens over de inschrijving en de kwalificatie, zoals gewenste ingangsdatum, betaling, score, wachtlijst en positie, prioriteit, datum van kwalificatie en overige gegevens die worden vertrekt ten behoeve van de kwalificatie voor een woning

Bij het opstellen en uitvoeren van de Community Membership overeenkomst:

 • Contactgegevens, zoals jouw voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer

 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer en gegevens over betalingen

Bij het opstellen en uitvoeren van een huurcontract:

 • Gegevens uit de kwalificatiefase, zoals contactgegevens en NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats en gegevens over salaris en werk

 • Startdatum en nieuwe adres

 • Burgerservicenummer (BSN) en ID-nummer / paspoort- of rijbewijsnummer

 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, huurafrekeningen, openstaande betalingen en incasso’s

 • Actuele gegevens over salaris en werksituatie

 • Correspondentie (o.a. over klachten en vragen) met ons bijvoorbeeld via e-mail of telefoon

 • Beeldmateriaal in het kader van beveiliging (CCTV) en gegevens over toegang tot wooncomplex 
  Bij het opstellen en uitvoeren van de dienstenovereenkomst:

 • Contactgegevens, zoals jouw voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer

 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer en gegevens over betalingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren dat jij jonger bent dan 16, behalve als jijzelf jouw geboortedatum correct invult. Als jij onder de 16 jaar bent, kunnen wij je helaas niet inschrijven en zullen wij jouw persoonsgegevens uit onze database verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Change= Vastgoed Beheer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, gebaseerd op een wettelijke grondslag:

 • Noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst
  Change= is een uniek concept gericht op een specifieke doelgroep. Om te kunnen wonen bij Change= dien je aan bepaalde criteria te voldoen. Wij vragen persoonsgegevens op waarmee wij toetsen of jij voldoet aan de criteria om te kunnen wonen in één van de wooncomplexen die Change= beheert en om contact met jou te kunnen opnemen (bijvoorbeeld via e-mail of telefoon) om de door jou ingevulde antwoorden op de website te bespreken. Daarna verwerken we jouw persoonsgegevens voor het opmaken van de huurovereenkomst met de daarbij benodigde gegevens voor de doorlopende incasso van de huur en de diensten, om onze diensten aan jou te kunnen leveren (waaronder internet en televisie), om correspondentie te voeren over onze diensten en om eventuele klachten en vragen te behandelen.

 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang
  Voor acquisitiedoeleinden kunnen we je mogelijk benaderen via sociale media. Change= heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van geschikte kandidaat huurders. Wanneer je op onze website komt, verwerken we jouw elektronische gegevens om het gebruik van onze website en diensten te analyseren en te verbeteren. Change= heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang. Wij maken hierbij onder meer gebruik van jouw klikgedrag op onze website. Wij proberen dit zoveel mogelijk op anoniem/geaggregeerd niveau te doen.
  Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens als huurder, zoals beeldmateriaal en toegangsgegevens, in het kader van toegangscontrole en monitoring, handhaving en preventie. Hiervoor heeft Change= een gerechtvaardigd belang, namelijk het bieden van een veilige en leefbare woonomgeving en het beschermen van eigendommen. Eveneens zullen we persoonsgegevens van huurders verwerken voor bewoners- en verhuuradministratie.

 • Op basis van toestemming
  Op basis van jouw toestemming kun je na je inschrijving een member worden en zal Change= jou telefonisch of via de email op de hoogte houden van beschikbare woonmogelijkheden en nieuwe projecten, waarvoor we jouw naam en contactgegevens zullen verwerken.

 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  Change= verwerkt jouw persoonsgegevens tot slot om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op Change= (of de verhuurder, zoals hier onder uitgelegd).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Change= bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, waarbij we rekening houden met de lopende relatie die we met jou hebben en wettelijke en contractuele verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren. Inschrijfgegevens en kwalificatiegegevens van members worden maximaal 1 jaar bewaard zodat we je kunnen benaderen wanneer een woning vrijkomt, of korter indien jij je uitschrijft uit ons systeem. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar uitschrijven@change-is.com. Wij sturen je dan een bevestiging dat wij jouw gegevens hebben verwijderd uit ons systeem. Bij het aangaan van een huurovereenkomst bewaren wij jouw dossier maximaal 7 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst. Dit in verband met wettelijke verplichtingen naar onder andere de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zodra jij een huurcontract ondertekent zullen je persoonsgegevens worden overgedragen aan de verhuurder van de woning die je zult gaan huren. Voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het huurcontract heeft Change= de rol als verwerker. De verhuurder is voor deze verwerkingen de verantwoordelijke. Je gegevens zullen in dat geval verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid van de verhuurder De (contact)gegevens van de betreffende verhuurder staan in de huurovereenkomst vermeld.

Change= is wel verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot de diensten die Change= levert aan jou als huurder. In dit kader deelt Change= jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor het verrichten van onze diensten en ten behoeve van de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Zo geven wij je persoonsgegevens door aan IT- en softwareleveranciers, betalingsdienstverleners en incassobureaus waarvan wij gebruik maken. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Change= blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast delen we jouw persoonsgegevens met andere entiteiten van Change= in het kader van het verlenen van de diensten en het uitvoeren van overeenkomst met jou. Tot slot kunnen wij je persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen (voorbeeld: aanlevering gegevens Belastingdienst t.b.v. inkomensafhankelijke huurtoetsing).

Doorgifte van persoonsgegevens
Change= verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk in de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte, maar het is mogelijk dat de derde partijen die wij inschakelen jouw persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten dit gebied. We zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat voor deze doorgiften passende en geschikte maatregelen worden getroffen om jouw persoonsgegevens voldoende te beschermen, bijvoorbeeld door middel van modelcontracten opgesteld door de Europese Commissie. Je kunt een kopie van deze maatregelen opvragen via privacy@change-is.com .

Cookies of vergelijkbare technieken
Change= gebruikt geen tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Change=. Daarnaast heb je onder omstandigheden recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), het recht op beperking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Indien je een van deze rechten wilt uitoefenen, kun je een verzoek hiertoe sturen naar privacy@change-is.com . Wij kunnen je vragen om je te identificeren alvorens wij dit verzoek zullen uitvoeren. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek reageren. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring of de wet worden verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Change= neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door onze medewerkers goed op te leiden, onze hardware middels encryptie te beveiligen, softwarematige beveiligingsmaatregelen, netwerk en firewalls op de nieuwste stand van de techniek te houden en genomen maatregelen periodiek te toetsen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via privacy@change-is.com.

CCTV en beeldverwerking
In het complex is een camerabeveiligingssysteem geïnstalleerd en verhuurder heeft het beheer van dit systeem en de beeldverwerking uitbesteed aan een derde partij. De doeleinden van deze beeldverwerking zijn: het uitvoeren van het veiligheidsbeleid, het controleren van de toegang van onbevoegden, het uitvoeren van het zerotolerance beleid gericht op het voorkomen van overlast voor anderen, voorkomen van intimidatie, voorkomen van roken in de algemene ruimtes, het voorkomen van overmatig drankgebruik en voorkomen van drugsgebruik in de breedste zin van het woord (bezit, gebruik en handel). De grondslag van de verwerking is een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Beelden van de CCTV-installatie worden maximaal 4 weken opgeslagen voor nadere analyse.

Het is niet mogelijk om beelden van individuen te wissen. Per 4 weken worden alle beelden gewist, tenzij er reden is voor nadere analyse van de opgeslagen situatie. Het CCTV-systeem wordt ter nimmer gebruikt om individuen te volgen dan wel te controleren of het gedrag, of uitoefening van de werkzaamheden.

Voor meer informatie over hoe jouw persoonsgegevens – als huurder – worden verwerkt, en jouw rechten daarbij, raadpleeg je het CCTV-beleid zoals meegestuurd bij de huurovereenkomst, of door dit op te vragen via het mailadres privacy@change-is.com.

Tot slot
Change= zal nimmer jouw persoonsgegevens doorspelen aan derden voor reclamedoeleinden of andere vormen van social media. Change= gebruikt jouw gegevens alleen voor eigen gebruik en stuurt deze niet door aan derden buiten de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Change= behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerking van persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de inschrijving, kwalificatie of de huurovereenkomst. Change=, zal de wijzingen kenbaar maken aan degenen voor wie de wijzingen relevant zullen zijn.

Het Change= team

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then