Privacy policy

Privacyverklaring AVG Kandidaat en/of Bewoners

Change= Vastgoed Beheer B.V. (verder Change=), gevestigd aan Elizabeth Cady Stantonplein 801 te 1102 BL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

Change= Vastgoed Beheer BV 

Elizabeth Cady Stantonplein 801

1102BL Amsterdam  

E: inschrijvingen@change-is.com 

T: 085 222 97 21

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Change= verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je jezelf inschrijft als woningzoekende en/of je gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Change= verwerkt de volgende gegevens: 


Bij inschrijving: 

 • Voor- en achternaam 
 • Voorletters 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Adresgegevens 
 • Locatiegegevens
 • Motivatie 
 • Datum van inschrijving 
 • Correspondentie via email


Bij beoordeling van de kwalificatiecriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

 • Burgerlijke staat 
 • Hoogste opleiding  
 • Bruto maansalaris 
 • Netto maandsalaris  
 • Status arbeidsmarkt
 • Werkgever 
 • Beroep 
 • Arbeidscontract 
 • Uren per week 
 • Huidige woonadres
 • Gewenste ingangsdatum 
 • Overige informatie 
 • Datum van kwalificatie 
 • Overige correspondentie 


Bij opstellen van een huurcontract:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren dat jij jonger bent dan 16, behalve als jijzelf jouw geboortedatum correct invult. Als jij onder de 16 jaar bent, kunnen wij je helaas niet inschrijven en zullen wij jouw persoonsgegevens uit onze database verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Change= verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Change= is een uniek concept gericht op een specifieke doelgroep. Om te kunnen wonen bij Change= dien je aan bepaalde criteria te voldoen. Wij vragen persoonsgegevens op waarmee wij toetsen of jij voldoet aan de criteria om bij Change= te kunnen wonen. 
 • Contact met jou te kunnen opnemen, zoals bijvoorbeeld bellen of e-mailen, indien dit noodzakelijk is om de door jou ingevulde antwoorden op de website met jou te bespreken.  
 • Correspondentie met jou te voeren over onze diensten.   
 • Het opmaken van de huurovereenkomst met de daarbij benodigde gegevens voor de doorlopende incasso van je huur en diensten. 
 • Daarnaast verwerken we jouw persoonsgegevens om het gebruik van onze website en diensten te analyseren en te verbeteren. Change= heeft hiervoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang. Wij maken hierbij onder meer gebruik van jouw klikgedrag op onze website. Wij proberen dit  anoniem of geaggregeerd niveau te doen.  
 • Het kunnen leveren van de community diensten waaronder internet en televisie


Er zijn meerdere wettelijke grondslagen van toepassing bij het verwerken van de persoonsgegevens die worden gevraagd bij het inschrijven en het aangaan van een huurovereenkomst:

 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Change= bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Inschrijfgegevens en kwalificatiegegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, of korter indien jij je uitschrijft uit ons systeem. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar uitschrijven@change-is.com. Wij sturen je dan een bevestiging dat wij jouw gegevens hebben verwijderd uit ons systeem. Bij het aangaan van een huurovereenkomst bewaren wij jouw dossier maximaal 5 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst. Dit in verband met wettelijke verplichtingen naar onder andere de belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden 

Zodra jij een huurcontract ondertekent, zullen je persoonsgegevens worden overgedragen aan de verhuurder van de woning die je zult gaan huren. De (contact)gegevens van de betreffende verhuurder staan in de huurovereenkomst vermeld. Change= deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden in het kader van het verrichten van onze diensten en ten behoeve van de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Zo kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven aan IT en software leveranciers waarvan wij gebruik maken. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Change= blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. 


Cookies of vergelijkbare technieken 

Change= gebruikt geen tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Change=. Daarnaast heb je onder omstandigheden recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Indien je een van deze rechten wilt uitoefenen, kun je een verzoek hiertoe sturen naar inschrijvingen@change-is.com. Wij kunnen je vragen je om je te identificeren alvorens wij dit verzoek zullen uitvoeren. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek reageren. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring of de wet worden verwerkt.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Change= neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door onze medewerkers goed op te leiden, onze hardware middels encryptie te beveiligen, software matige beveiligingsmaatregelen, netwerk en firewalls op de nieuwste stand van de techniek te houden en genomen maatregelen periodiek te toetsen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via inschrijvingen@change-is.com.


Tot slot 

Change= zal nimmer jouw persoonsgegevens doorspelen aan derden voor reclamedoeleinden of andere vormen van social media. Change= gebruikt jouw gegevens alleen voor eigen gebruik en stuurt deze niet door aan derden buiten de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Change= behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de inschrijving of kwalificatie en zal daar geen verdere toestemming voor vragen aan deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven in een voorliggende periode.  

Het Change= Team

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then